Logo biuletynu informacji publicznej

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych na kolei

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych na kolei

2018-02-01

Ministerstwo Infrastruktury rozpatruje wnioski o odstępstwa m.in. od:

  1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r., nr 151, poz. 987 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744).

Wniosek o odstępstwo powinien być skierowany do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu art. 82 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

  • dla obszarów kolejowych właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej jest wojewoda,
  • dla obszarów usytuowanych w sąsiedztwie obszarów kolejowych właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej jest starosta / prezydent miasta na prawach powiatu.

Właściwy organ zwraca się do Ministra, który ustanowił przepisy, od których wnioskowane jest odstępstwo, o upoważnienie do udzielenia odstępstwa.

Minister upoważnia lub odmawia upoważnienia. Upoważnienie uzależnione może być od spełnienia dodatkowych warunków.

Upoważnienie nie jest decyzją administracyjną ani postanowieniem, ma natomiast znaczenie przepisu prawa. Nie przysługują wobec niego środki odwoławcze określone w procedurze administracyjnej i sądowo-administracyjnej. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu upoważnienia decyduje o udzieleniu bądź odmowie udzielenia odstępstwa.

Zgoda na odstępstwo wydawana jest w formie postanowienia.

Podstawa prawna art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290)

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych 

Wniosek o odstępstwo powinien być skierowany do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu art. 82 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Uzyskanie upoważnienia Ministra nie jest wymagane.

Uprawnienie do udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo przysługuje właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Podstawa prawna art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1297)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook