Logo biuletynu informacji publicznej

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych w drogownictwie

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych w drogownictwie

2018-02-01

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie

W przypadkach szczególnie uzasadnionych inwestor może uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, w tym dotyczących drogownictwa, zgodnie z art. 9 ustawy - Prawo budowlane.
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Procedura uzyskania zgody na odstępstwo 

Procedura uzyskania zgody na odstępstwo
                          Schemat procedury uzyskania zgody na odstępstwo

Inwestor składa wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej odnośnie dróg wojewódzkich i krajowych jest wojewoda, natomiast odnośnie dróg powiatowych i gminnych starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, po weryfikacji i stwierdzeniu zasadności wniosku inwestora, składa wniosek o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo do Ministra Infrastruktury. Wniosek składa się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Nie ma możliwości złożenia wniosku o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo dla inwestycji realizowanej w trybie zgłoszenia.

Minister Infrastruktury, w obszarze drogownictwa, rozpatruje wnioski o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych zawartych w:

  • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
  • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

Minister może uzależnić upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Po uzyskaniu upoważnienia Ministra właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia udzielenia zgody na odstępstwo. Przy braku upoważnienia Ministra organ odmawia udzielenia zgody na odstępstwo.

Wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty i informacje

Wzory wniosków przeznaczone dla:

  1. Organu administracji architektoniczno-budowlanej (RTF 145.56 KB)
  2. Inwestora (RTF 147.62 KB)

Wzory te nie są obligatoryjne, mają jedynie na celu uproszczenie procedury i ujednolicenie zakresu dokumentów i informacji, jakie powinny zostać przesłane do Ministra.

Obligatoryjnie do wniosku o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo dołącza się dokumenty i informacje, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. Oprócz obligatoryjnych załączników, w zależności od przypadku, mogą być wymagane inne dokumenty i informacje. Szczegółowe wymagania, co do zakresu wniosku o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przedstawiono w pliku załączniki do wniosku (PDF 204.76 KB).

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i może wymagać dostarczenia odmiennych opracowań i informacji.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook