Logo biuletynu informacji publicznej

Programy rozwoju kolei

Programy rozwoju kolei

2017-10-09

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dokument realizuje strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w tym "Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz "Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku".

Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Krajowy Program Kolejowy zastąpił Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych. Pierwsza wersja KPK przyjęta została przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2015 r.

Obowiązująca wersja KPK zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa.

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych została zakończona w 2015 roku. Był to pierwszy dokument określający kierunki inwestycji w narodową infrastrukturę kolejową. Wskazywał on działania w zakresie modernizacji istniejących linii oraz budowy nowych odcinków, w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego.

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych obowiązywał w latach 2011 – 2015, po czym został zastąpiony przez Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku.

Archiwalne wersje programu wraz ze sprawozdaniami rocznymi z jego realizacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.
Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.
Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.
Program finansowany będzie z środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.

Z programem można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa.

 

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook