Logo biuletynu informacji publicznej

Program budowy dróg krajowych

Program budowy dróg krajowych

2017-06-27

Program 2011-2015

Program 2014-2023

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (PDF 3 MB), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. (PDF 184 KB)

Program zakłada stworzenie sieci połączeń autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych, jak również remont już istniejących dróg oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianę parametrów technicznych.

Limit finansowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu został ustalony przez Radę Ministrów na poziomie 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy Programu został dostosowany do limitu finansowego.

Zadania inwestycyjne zostały ujęte w 3 załącznikach do Programu:

  • Załącznik 1 – lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się do 2013 r.
  • Załącznik 1a - zawierający inwestycje priorytetowe, których realizacja mogła zostać rozpoczęta do 2013 r., pod warunkiem wystąpienia oszczędności na kontraktach z Załącznika nr 1 lub zapewnienia dodatkowych środków finansowych ponad limit ustalony przez Radę Ministrów.
  • Załącznik 2 - zawierający inwestycje, których stan przygotowania nie pozwalał na rozpoczęcie realizacji przed 2013 r. Ich realizacja będzie możliwa po 2013 r., pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz zapewnienia niezbędnych środków finansowych.

W toku realizacji Program uzupełniono o:

  • Załącznik nr 4, w którym dokonano przesunięcia dwóch inwestycji z Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1a;
  • Załącznik nr 5, który zawiera listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oraz dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r.;
  • Załącznik nr 6, który zawiera listę niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. Poza jedną inwestycją, wszystkie postępowania przetargowe zostały ogłoszone zgodnie z tym załącznikiem.

Załącznik nr 4

6 listopada 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 stycznia 2011 r., dokonując aktualizacji Programu. Zmiana ta nie wpłynęła na przyznany limit 82,8 mld zł, pomimo przesunięcia dwóch zadań z załącznika nr 2 do załącznika nr 1a.

Załącznik nr 5

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej. Aby zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych i sprawnie rozpocząć wydatkowanie środków unijnych, konieczne było uruchomienie postępowań przetargowych już w 2013 r. Takie działanie umożliwiło rozpoczynanie robót już w roku 2014, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE. Działanie takie, oprócz pozytywnego efektu gospodarczego, umożliwi szybszy napływ refundacji z budżetu UE.

Na liście zadań ujęto odcinki A1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S19, S51 oraz S61.

Na realizację zadań z Załącznika nr 5 konieczne jest zabezpieczenie 67,05 mld zł. Środki te pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE.

Załącznik nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca 2013 r. Następnie Rada Ministrów wprowadziła zmiany Załącznika nr 5 w postaci uchwał:  z 10 grudnia 2013 r., z 4 marca 2014 r. i z 5 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 6

W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, obok kontynuacji budowy sieci dróg szybkiego ruchu, planowana jest budowa obwodnic na drogach krajowych, których celem będzie wyprowadzenie ruchu ciężkiego poza centra miast. W załączniku tym ujęto 14 inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych, z czego dla 11 zadań przetarg ogłoszono w 2013 r., natomiast dla pozostałych 3 przetargi zostały ogłoszone w 2014 r.

Na realizację tych zadań w latach 2014-2020 konieczne będzie zabezpieczenie 5,22 mld zł.

Załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 został przyjęty przez Radę Ministrów 1 października 2013 r., a następnie RM wprowadziła zmiany w Załączniku nr 5 i 6 w uchwałą z 5 sierpnia 2014 r.

Informacja dotycząca stanu realizacji PBDK na lata 2011-2015 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r.

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 105/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

 

Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.


Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" (PDF 2.86 MB)

 

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 97/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

Uchwała wprowadza zmianę limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł.

 

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" (PDF 295.05 KB)

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z 25 maja 2017 r.

25 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 80/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Uchwała wprowadza zmiany dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn. W związku z koniecznością realizacji tego odcinka w ramach perspektywy finansowej Programu, tj. do 2023 r., została podjęta decyzja o skierowaniu tego zadania do realizacji w formule tradycyjnej. Z tego względu wprowadzone zostały zmiany w załącznikach do Programu, polegające na przeniesieniu tej inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1, co pozwoli na sfinansowanie zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

 

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) (PDF 503.24 KB)

Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

Program zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.
 
Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74. Ponadto w Programie znajduje się lista mniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook